کانکس اداری 2 اتاقه

کانکس اداری 2 اتاقه

کانکس اداری 2 اتاقه

کانکس اداری 2 اتاقه نوعی کانکس اداری طراحی و ساخت توسط گروه صنعتی کانکس کارراد میباشد.که توسط یک پارتیشن داخلی به دو قسمت تقسیم شده باشد. امکان دارد این تقسیم از ناحیه میانی بوده و کانکس را به دو اتاق مساوی تقسیم کند. و یا امکان دارد یکی از اتاق ها بزرگ و دیگری بسیار کوچک باشد. که این امر بستگی به نیاز استفاده کننده کانکس دارد. این اتفاق بیشتر برای کانکس اداری و یا کانکس مسکونی یا گاها کانکس هایی که به عنوان دفتر فروش هستند بوده که اتاق دوم محل آبدارخانه و این گونه کاربری های خدماتی در نظر گرفته شود.

انواع کانکس 2 اتاقه

  • کانکس اداری 2 اتاقه دارای انواع مختلفی بوده که نمونه پر کاربرد آن عبارتند از  کانکس مسکونی، کانکس مهندسی، کانکس مدیریتی که با انواع روشهای ساخت از جمله کانکس کامپوزیت، کانکس سایدینگ، کانکس ساده و کانکس چوبی قابل اجرا بوده که هر خریدار بنا به نیاز خود یکی از آنها را انتخاب می کند. اما عمده تفاوت اصلی همه آنها در تعداد و محل قرار گیری پارتیشنهای داخلی و همچنین رابط میان دو اتاق میباشد.
  • کانکس اداری 2 اتاقه مدیریتی یا اتاق کنفرانس نیز نامیده میشود. که بخش بزرگ آن به اتاق مدیر و بخش کوچکتر آن فضای اتاق منشی است. مراجعه کنندگان پس از کسب اجازه و هماهنگی در اتاق منشی به اتاق مدیر عامل مراجعه میکنند. همچنین یک درب مجزا در قسمت عرضی برای تردد مدیر به اتاق بزرگ در آنجا تعبیه شده. همچنین میتوان از آن به عنوان اتاق کنفرانس نیز استفاده کرد. که در این صورت پیشنهاد میشود حدالمقدور از حداکثر عرض یعنی بیش از 300 سانتیمتر تا 350 سانتیمتر در صورت امکان استفاده شود تا افراد به راحتی از پشت صندلی ها تردد کنند.
  • در مواقعی که نیروی حراستی یا نگهبان و یا سرایدار یک مجموعه ای به صورت شبانه روزی در محل حضور دارد نیاز است. تا فضایی برای خواب و استراحت داشته باشد. که از این کانکس برای نگهبان در این مورد مشابه استفاده میشود. یکی از اتاقها جهت دید مناسب نگهبان دارای پنجره های سرتاسری در نظر گرفته شده و ابعاد این کانکس بنا به سفارش قابل تغییر میباشد.

کاربرد کانکس 2 اتاقه

دلیل استفاده از کانکس اداری 2 اتاقه در واقع تفکیک نسبی فضای داخلی کانکس است. به گونه ای که دو واحد کاری هم از یکدیگر تفکیک و هم به نوعی در ارتباط باشند. چرا که ممکن است مراجعین هر بخش و فعالیت هر کارمند موجب ایجاد تداخل و مزاحمت برای کارمند کناری شود. و اگر کمی فعالیت آنها با یکدیگر متفاوت باشد. دیگر این تداخل مانع تمرکز و فعالیت واحد دیگر میگردد. از این رو با ساخت یا ایجاده یک دیواره داخلی این دو فضا به صورت فیزیکی از یکدیگر جدا میشوند. از نظر نوع کاربرد این کانکس میتوان در اکثر زمینه ها مورد استفاده قرار گیرد و به نوعی محدودیتی در این زمینه وجود نداشته و حتی به راحتی در ابتدا میتوان ابعاد بزرگتر یا کوچکتر از مثالهای بالا برای آنها در نظر گرفت و یا محل قرار گیری درب یا ابعاد پنجره های کانکس را تغییر داد.