قيمت كانكس سرويس بهداشتی

قيمت كانكس سرويس بهداشتی

قيمت كانكس سرويس بهداشتی از نظر ابعاد، متريال ( از نظر اسكلت، كف كانكس سرويس بهداشتی نوع و جنس ديواره ها نمای داخل و شير آلات) و در خواست مشتری متفاوت می باشد.

معمولا قيمت كانكس سرويس بهداشتی از چشمه ای سه ميليون و پانصد هزار تومان برای كانكس سرويس بهداشتی كارگاهی شروع می شود.

قيمت كانكس سرويس بهداشتی دو چشمه كارگاهی هفت ميليون می باشد.

قيمت كانكس سرويس بهداشتی ۶ چشمه راهرو دار ۲۵ ميليون می باشد.

قيمت كانكس سرويس بهداشتی ۱۲ چشمه راهرو دار ۴۹ ميليون می باشد.